Yhdistyksen säännöt

Nimi ja kotipaikka

1§ Yhdistyksen nimi on TPS Juniorijalkapallo ry.

Sen kotipaikka on Turku ja sen toiminta-alue Turun kaupunki ympäristöineen.

Toiminnan tarkoitus

2§ Yhdistys toimii Turun Palloseura ry:n jäsenenä. Yhdistyksen tarkoituksena on jalkapalloilun ja futsalin edistäminen, kehittäminen ja ylläpitäminen. Yhdistys luo edellytykset nuorten, niin tyttöjen kuin poikien, sekä naisten harrastus- ja kilpailutoiminnalle.

Toiminnan muodot

3§ Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys:

 1. Tarjoaa jäsenilleen mahdollisuuden osallistua ohjattuun lajivalmennukseen:
  alemmissa sarjoissa lajin harrastukseen, ylemmissä sarjoissa lajin kilpailutoimintaan.
 2. Järjestää koulutusta sekä järjestää harjoituksia, kokouksia, juhlia ja yhdessäolotilaisuuksia.
 3. Harjoittaa tiedotus- ja julkaisutoimintaa.


Jäsenet

4§ Yhdistyksen varsinaisiksi jäseniksi voi liittyä:

 1. Juniorijoukkueiden ja -ryhmien sekä aikuisten joukkueiden pelaajat
 2. Joukkueiden johtotehtävissä toimivat henkilöt
 3. Pelaajien vanhemmat
 4. Hallituksen erikseen hyväksymät toimintaan läheisesti liittyvät henkilöt


Yhdistyksessä voi olla kannatusjäseniä. Kannatusjäsenten jäsenmaksu voi olla erisuuruinen kuin varsinaisten jäsenten. Kannatusjäsenillä ei ole äänioikeutta, mutta läsnäolo- ja puheoikeus yhdistyksen kokouksissa.

Kunniapuheenjohtajaksi voidaan kutsua henkilö, joka erittäin ansiokkaasti on vaikuttanut yhdistyksen toiminnan kehittämiseen yhdistyksen hallituksen puheenjohtajana, ja kunniajäseneksi henkilö, jonka toiminta merkittävällä tavalla on koitunut yhdistyksen tavoitteiden hyväksi.

Kunniapuheenjohtajia yhdistyksellä voi olla vain yksi kerrallaan.

Jäsenet hyväksyy ja erottaa yhdistyksen hallitus.

5§ Kunniapuheenjohtajan ja kunniajäsenen kutsuu yhdistyksen kokous hallituksen esityksestä.
Jäsen, joka ei enää täytä 4§:ssä määrättyjä edellytyksiä tai joka on vahingoittanut yhdistystä tai estänyt sen tarkoituksen toteutumista, voidaan erottaa yhdistyksen jäsenyydestä. Jäsen, joka on laiminlyönyt viimeksi kuluneelta toimintakaudelta jäsenmaksuvelvollisuutensa, voidaan katsoa eronneeksi yhdistyksen jäsenyydestä seuraavan toimintakauden lopussa.

Toiminnan rahoitus

6§ Yhdistys hankkii varoja toimintaansa perimällä jäsenmaksua, harjoittamalla julkaisutoimintaa, järjestämällä arpajaisia, myyjäisiä, keräyksiä, juhla- ja muita yleisötilaisuuksia sekä koulutuksia.

Yhdistys voi ottaa vastaan lahjoituksia, avustuksia ja testamentteja.

Yhdistys voi hankkia ja omistaa toimintaansa varten tarpeellista kiinteää ja irtainta omaisuutta.
Yhdistys voi toimintansa rahoittamiseksi harjoittaa anniskelutoimintaa järjestämissään
tilaisuuksissa asianmukaisen luvan saatuaan ja pitää kioskia.

Yhdistyksen varat käytetään yhdistyksen toiminnan rahoittamiseen.

Varsinaisen jäsenen jäsenmaksusta päättää yhdistyksen kokous vuosittain kiinteänä summana.

Kannatusjäsenen jäsenmaksusta päättää hallitus.

Kunniapuheenjohtajalta ja kunniajäseniltä ei peritä jäsenmaksua.

Toimielimet

7§ Yhdistyksen toimielimiä ovat yhdistyksen kokous ja hallitus.

Yhdistyksen kokous

8§ Yhdistyksen päätösvaltaa käyttää sen kokous.
Varsinaisia kokouksia pidetään kahdesti vuodessa. Syyskokous syys-lokakuussa, kevätkokous helmi- maaliskuussa.

Ylimääräinen yhdistyksen kokous pidetään, milloin hallitus katsoo sen tarpeelliseksi tai yksi
kymmenesosa yhdistyksen äänioikeutetuista jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten
pyytää kirjallisesti hallitukselta.

Yhdistyksen kokouksen kutsuu koolle hallitus. Ylimääräinen kokous on kutsuttava koolle
kuukauden kuluessa siitä, kun 2 momentissa tarkoitettu pyyntö on saapunut hallitukselle.

9§ Kutsu yhdistyksen kokoukseen on toimitettava kirjallisesti kullekin jäsenelle tai julkaistava
verkkosivuillaan vähintään viikkoa ennen kokousta.

Kutsu on saatettava tiedoksi Turun Palloseura ry:n puheenjohtajalle ja sihteerille.

10§ Yhdistyksen kokouksessa jokaisella 15 vuotta täyttäneellä varsinaisella jäsenellä on äänioikeus
ja jokaisella äänioikeutetukka yksi ääni.

11§ Milloin varsinainen jäsen haluaa saada jonkin asian yhdistyksen kokouksen käsiteltäväksi,
tämän tulee tehdä siitä kirjallinen esitys hallitukselle vuosikokousta edeltävän tammikuun loppuun
mennessä.

12§ Yhdistyksen kokouksen päätökseksi tulee, ellei näissä säännöissä ole toisin määrätty, se
mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. Äänten mennessä tasan ratkaisee kokouksen
puheenjohtajan ääni paitsi vaaleissa arpa.

13§ Yhdistyksen kokouksen avaa hallituksen puheenjohtaja tai hänen ollessa estynyt
varapuheenjohtaja. Kokous valitsee itselleen puheenjohtajan, sihteerin, kaksi ääntenlaskijaa ja kaksi
pöytäkirjan tarkastajaa. Kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus on kokouksessa todettava.

14§ Yhdistyksen kevät- ja syyskokoukset

Kevätkokouksessa

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja
b) Sihteeri
c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) Kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Käsitellään hallituksen laatima edellisen toimintakauden toimintakertomus ja tilinpäätös sekä tilintarkastajien antama lausunto.

6. Päätetään tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.

7. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Syyskokouksessa

1. Avataan kokous

2. Valitaan kokoukselle

a) Puheenjohtaja
b) Sihteeri
c) Kaksi pöytäkirjan tarkastajaa
d) Kaksi ääntenlaskijaa

3. Todetaan läsnäolevat äänioikeutetut jäsenet

4. Todetaan kokouksen laillisuus ja päätösvaltaisuus

5. Valitaan joka toinen vuosi hallituksen puheenjohtaja, jota kutsutaan myös yhdistyksen puheenjohtajaksi.

6. Päätetään hallituksen jäsenten lukumäärä ja valitaan hallituksen jäsenet.

7. Hyväksytään toimintasuunnitelma ja talousarvio

8. Vahvistetaan varsinaisten jäsenten jäsenmaksun suuruus.

9. Päätetään tilintarkastajien palkkiosta.

10. Valitaan kaksi tilintarkastajaa ja heille henkilökohtaiset varamiehet tarkastamaan yhdistyksen kuluvan tilikauden tilejä ja hallintoa. Vaihtoehtoisesti tilintarkastuksen suorittajaksi voidaan valita HTM-tilintarkastustoimisto, jonka piiristä valitaan tilintarkastuksesta vastuullinen henkilö.

11. Valitaan seuraavaan yhdistyksen vuosikokoukseen saakka edustajat ja heidän varaedustajansa sellaisten yhdistysten ja liittojen kokouksiin, joihin yhdistys kuuluu.

12. Päätetään jäsenyydestä muissa järjestöissä ja yhteisöissä

13. Käsitellään muut kokouskutsussa mainitut asiat.

Hallitus

15§ Hallitus edustaa yhdistystä sekä käyttää sen toimeenpanovaltaa ja hoitaa yhdistyksen asioita.

Hallitus päättää yhdistyksen irtaimen omaisuuden hankkimisesta ja luovuttamisesta sekä kiinteän että irtaimen omaisuuden kiinnittämisestä ja panttaamisesta.

Hallitukseen kuuluu puheenjohtajan lisäksi 5-7 jäsentä. Hallitus valitaan kahdeksi toimintakaudeksi kerrallaan. Jäsenistä puolet on vuosittain erovuorossa. Ensimmäisellä kerralla ratkaistaan erovuoroisuus arvalla, sen jälkeen vuoron mukaan.

Hallitus valitsee keskuudestaan toimintakaudeksi kerrallaan varapuheenjohtajan.

Hallitus ottaa itselleen sihteerin ja muut tarvitsemansa toimihenkilöt.

16§ Hallituksen tehtävänä on erityisesti:

 1. Johtaa ja kehittää yhdistyksen toimintaa.
 2. Valvoa, että yhdistyksen taloutta ja omaisuutta hoidetaan huolellisesti.
 3. Laatia ja esittää vuosittain yhdistyksen kokoukselle ehdotukset toimintasuunnitelmaksi, talousarvioksi, toimintakertomukseksi ja tilinpäätökseksi, sekä lähettää niistä yhdistyksen kokouksen päätökset tiedoksi Turun Palloseura ry:lle.
 4. Valmistella yhdistyksen kokouksessa käsiteltävät asiat.
 5. Huolehtia yhteydenpidosta jäseniin, toisiin yhdistyksiin ja Turun Palloseura ry:hyn.
 6. Ottaa ja erottaa yhdistyksen toimihenkilöt, päättää heidän palvelussuhteensa ehdoista ja valvoa heidän toimintaansa ja esittää toimenkuvat Turun Palloseura ry:n hallitukselle.
 7. Huolehtia ja vastata siitä, että yhdistyksen toiminta tapahtuu lain sekä näiden sääntöjen mukaan.
  Hallitus on vastuussa toiminnastaan yhdistyksen kokoukselle.

 

17§ Hallitus kokoontuu puheenjohtajan ja hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajan kutsusta.

Kutsu on toimitettava kirjallisesti vähintään viikkoa ennen kokousta kullekin hallituksen jäsenelle ja Turun Palloseura ry:n puheenhohtajalle ja sihteerille. Kokous on päätösvaltainen, jos kokouksen puheenjohtajan tai varapuheenjohtajan lisäksi vähintään puolet hallituksen jäsenistä on paikalla.

Hallitus on lisäksi kutsuttava välittömästi koolle, jos vähintään puolet sen jäsenistä sitä ilmoittamansa asian käsittelyä varten kirjallisesti pyytää puheenjohtajalta tai hänen ollessa estynyt varapuheenjohtajalta.

Puheenjohtajan ollessa estynyt johtaa puhetta hallituksen kokouksessa varapuheenjohtaja.

Hallituksen kokouksessa tulee päätökseksi se mielipide, jonka puolesta on annettu enimmät äänet. äänten mennessä tasan henkilövaali ratkaistaan arvalla, mutta muissa asioissa tulee päätökseksi se mielipide, johon puheenjohtaja on yhtynyt.

Hallituksen kokouksista on pidettävä pöytäkirjaa, jonka on kokouksen puheenjohtajan ja sihteerin allekirjoitettava sekä kahden siihen tehtävään valitun läsnä olleen jäsenen tai kokouksen itsensä tarkastettava.

Etäosallistuminen hallituksen kokouksiin on mahdollista seuraavin edellytyksin:
Ennakko-osallistuminen ei ole mahdollista, vaan hyväksytään ainoastaan reaaliaikainen etäosallistuminen. Harkintavalta etäosallistumisen tarjoamisessa on hallituksella. Käytössä ovat ainoastaan videopuheluohjelmat/-järjestelmät. Tekstiviestillä tai sähköpostilla osallistuminen ei ole mahdollista.

Valmistelu- ja toimielimet

18§ Hallitus voi asioiden valmistelua ja toiminnan toteuttamista varten asettaa työvaliokunnan ja muita valiokuntia, työryhmiä, jaostoja tai muita tarpeelliseksi katsomiaan valmistelu- ja toimintaelimiä.

19§ Yhdistyksessä voi olla erilaisia rekisteröimättömiä kerhoja muita toimintaryhmiä, joiden tarkoituksena on hallituksen tukena edistää yhdistyksen toimintaa sen paikallisella toimialueella tai sen osalla taikka tietyllä toiminnan toteuttamisen osa-alueella.

Tarvittaessa kerho tai toimintaryhmä laatii itselleen säännöt ja toimintaohjeet, jotka yhdistyksen hallitus vahvistaa, sekä valitsee vetäjän ja muut toimihenkilöt, joista on tehtävä ilmoitus yhdistyksen hallitukselle.

Kerhon tai muun toimintaryhmän toiminta ja talous sisältyvät yhdistyksen toimintasuunnitelmaan ja talousarvioon sekä toimintakertomukseen ja tilinpäätökseen.

Erinäisiä määräyksiä

20§ Yhdistyksen kielenä on suomi.

21§ Yhdistyksen nimen kirjoittavat hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja ja toiminnanjohtaja yksin, kaksi hallituksen jäsentä yhdessä, tai yhdistyksen hallituksen määräämä
yhdistyksen toimihenkilö yksin.

22§ Yhdistyksen toiminta- ja tilikausi on 1.11-31.10. Tilinpäätös, tilikirjat, toimintakertomus ja muut
tarvittavat asiakirjat on toimitettava tilintarkastajille tarkastettavaksi tammikuun 15. päivään
mennessä

Tilintarkastajien on annettava kultakin tilikaudelta hallitukselle yhdistyksen hallinnosta ja tileistä
kirjallinen tilintarkastuskertomus vähintään kaksi viikkoa ennen kevätkokousta.

23§ Hallituksen puheenjohtajalla ja sihteerillä on läsnäolo- ja puheoikeus valmistelu- ja
toimintaelinten kokouksissa.
Turun Palloseura ry:n puheenjohtajalla ja toiminnanjohtajalla on läsnäolo- ja puheoikeus
yhdistyksen ja sen hallituksen kokouksissa.

24§ Sääntöjen muuttamisesta päättää yhdistyksen kokous. Päätös on pätevä vain jos vähintään
kolme neljäsosaa annetuista äänistä on sitä kannattanut. Sääntöjen muuttamiselle on saatava
Turun Palloseura ry:n hyväksyminen.

25§ Yhdistys voi ryhtyä yhteistoimintaan muiden vastaavaa toimintaa harjoittavien kotimaassa ja
ulkomailla toimivien yhdistysten ja yhteisöjen kanssa sekä siinä suhteessa liittyä sellaisiin
järjestöihin jäseneksi tai solmia niiden kanssa yhteistoimintaa tarkoittavia sopimuksia.

26§ Yhdistyksen ensisijaisena ja virallisena tiedotuskanavana käytetään internet-sivuja, sähköpostia
ja sisäistä viestintäkanavaa. Jäseneksi ilmoittautuessaan henkilö voi ilmoittaa sähköpostiosoitteensa. Tavallista postia käytetään tarpeen mukaan.

27§ Jos yhdistys on päättänyt purkautua tai se lakkautetaan, siirtyvät sen jäljelle jääneet varat
Turun Palloseura ry:lle tai jos sitä ei ole, on varat viimeisen kokouksen päätöksen mukaisesti
luovutettava rekisteröidylle yhdistykselle, jonka toimintaan sisältyy jalkapallo.

28§ Saavutetut jäsenoikeudet säilyvät